06/01/1958 Tsung Huai-te (Zong Huai-de) Joseph
(b. in 1917; d. in 1997).
.
.Ordained a priest on 04/25/1943 at xxxxx

  1. by Msgr. xxxxx,
    Roman Catholic Bishop of xxxxx.

Consecrated a bishop on 06/01/1958 at Tsi-nan (Ji-nan) in Shan-tung (Shan-dong)

  1. by Msgr. P'i Shu-shih (Pi Shu-shi) Ignatius, Archbishop of Sheng-yang in Manchuria ,
  2. assisted by Msgr. Chao Chen-sheng (Zhao Zhen-sheng) Francis Xavier, S.J.,
    Bishop of Hsien-hsien (Xian-xian) in xxxxx,
  3. and by Msgr. Li Po-yü (Li Bo-yu) Alois,
    Bishop of Chow-chih in xxxxx.

Msgr. Tsung was the Patriotic Bishop of xxxx (Tsi-nan) in Shan-tung (Shan-dong), 1958-1980, and then the Patriotic Bishop of Chow-tsun (Zhou-cun) in Shan-tung (Shan-dong), 1980-1997. He was Interim President of the Chinese Catholic Patriotic Association, 1988-1992 and then President of the Chinese Catholic Patriotic Association, 1992-19xx.