DIOCESES

 

China Proper:

 

I.) Governorship-general of Chih-li:

1.) Chih-li [Zhi-li] a/k/a He-pe [He-bei]
.........(Chi.),
......... meaning "direct rule"

The capital is Pao-ting [Bao-ding]
................................................ meaning "xxxx"

  • 1856 Shun-t'ien-fu [xxxx] a/k/a Pe-king [Bei-jing]
  • 1856 Chang-kia-chuang [xxxx]
  • 1856 Cheng-ting [xxxx]
  • 1899 Yung-p'ing [xxxx]
  • 1924 Pao-ting [Bao-ding]
  • 1924 An-kuo[An-guo]
  • 19xx Hsüan-hua [Xuan-hua]

 

Southeastern Chi-li: Chang-kia-chwang [xxxx] [Jesuit]

(cr. vic. apos. in 1856)

Northern Chi-li: Shun-t'ien-fu a/k/a Pe-king [Bei-jing] (Lazarist]

(cr. vic. apos. in 1856)

Southwestern Chi-li: Cheng-ting [Lazarist]

(cr. vic. apos. in 1856)

Eastern Chi-li: Yung-p'ing [xxxx] [Lazarist]

(cr. vic. apos. in 1899)

xxxx Chi-li: xxxx [An-guo] []

(cr. pref. apos. in 1924)

xxxx Chi-li: Pao-ting [Bao-ding] []

(cr. pref. apos. in 1924)

xxxx Chi-li: xxxx [Xuan-hua] []

(cr. pref. apos. in 1xxx)

 

II.) Governorship-general of Shan-tung:

2.) Shan-tung [Shan-dong]
.........(Sht.),
......... meaning "east of the [Heng] mountain"

The capital is Chi-nan [Ji-nan] a/k/a Tsi-nan
........................................... meaning "south of the Ji [river]"

 

Northern Shan-tung: Tsi-nan [xxxx] [Franciscans]

(cr. vic. apos. in 1839)

Eastern Shan-tung: Che-fu [xxxx] [Franciscans]

(cr. vic. apos. in 1894)

Southern Shan-tung: Yen-chou [xxxx] [Steyl priests]

(cr. vic. apos. in 1885)

xxxx Shan-tung: xxxx [Zhou-cun] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

III.) Governorship-general of Shan-si:

3.) Shan-hsi [Shan-xi] a/k/a Shan-si
.........(Sha.),
......... meaning "west of the [Heng] mountain"

The capital is T'ai-yüan-fu [Tai-yuan]
................................. meaning "city of the great plain"

 

Northern Shan-si: T'ai-yuan [xxxx] [Franciscans]

(cr. vic. apos. in 1844)

Southern Shan-si: Lu-ngan [xxxx] [Franciscans]

(cr. vic. apos. in 1894)

xxxx Shan-si: xxxx [Hong-dong] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

IV.) Governorship-general of Ho-nan:

4.) Ho-nan [He-nan]
..........(Ho.),
........ meaning "south of the [Hwang] river"

The capital is K'ai-feng [Kai-feng]
...................................... meaning "to open the seals"

 

Northern Ho-nan: Wei-hwei [For. Miss. Of Milan]

(cr. vic. apos. in 1869)

Southern Ho-nan: Nan-yang [For. Miss. Of Milan]

(cr. vic. apos. in 1882)

Western Ho-nan: Siang-ch'eng [For. Miss. Of Milan]

(cr. pref. apos. in 1906)

xxxx Ho-nan: K'ai-feng [Kai-feng] []

(cr. pref. apos. in 1xxx)

 

V.) Governorship-general of Liang-Chiang:

5.) Chiang-nan [Jiang-nan]
......... meaning "xxxx"
......... divided in 18xx by the K'ang-hsi (Kang-xi) Emperor Hsüan-Yeh (Xuan Ye) (reigned 1662-1722) into two Provinces:

 

A.) Chiang-su [Jiang-su]
.........(Ku.),
......... taken from the first syllables of Chiang-ning [Jiang-ning] and Su-chou [Su-zhou] cities

The capital is Nan-ching [Nan-jing] a/k/a Nan-king
........................................ meaning "southern capital"

 

Eastern Kiang-nan: Shang-hai [Jesuits]

(cr. vic. apos. in 1660, 1856)

xxxx Kiang-nan: xxxx [Hai-men] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

xxxx Kiang-nan: Su-chou [Xu-zhou] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

B.) An-hui [An-hui]
.........(An.),
......... taken from the first syllables of An-ching [An-jing] and Hui-chou [Hui-zhou] cities

The capital is Ho-fei [He-fei]
...................... meaning "harmonious and fertile"

 

Western Kiang-nan: N []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

xxxx Kiang-nan: xxxx [Bang-bu] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

6.) Chiang-hsi [Jiang-xi] a/k/a Kiang-si
.........(Ki.),
......... meaning "west of the [Yang-tse] river"

The capital is Nan-ch'ang [Nan-chang]
....................................... meaning "southern prosperity"

 

Northern Kiang-si: Kiu-kiang [Lazarists]

(cr. vic. apos. in 1845)

Southern Kiang-si: Ki-ngan [Lazarists]

(cr. vic. apos. in 1879)

Eastern Kiang-si: Fu-chou [Lazarists]

(cr. vic. apos. in 1 ÕÅÄ ý 8ýng-si: xxxx åÄn-zhou] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

VI.) Governorship-general of Min-che:

7.) Che-chiang [Zhe-jiang]
.........(Che.),
......... meaning "the crooked [Ts'ien T'ang] river"

The capital is Hang-chou [Hang-zhou]
.................. meaning "city across the [Ch'ien-t'ang] river"

 

Che-kiang: Ning-po [Ning-bo] [Lazarists]

(cr. vic. apos. in 1696)

xxxx Che-kiang: xxxx [Wen-zhou] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

xxxx Che-kiang: xxxx [Hang-zhou] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

8.) Fu-chien [Fu-jian]
......... meaning "xxxx"
......... divided in 1887 by the Kuang-hsü (Guang-xu) Emperor Ts'ai-t'ien (Cai-tian) (reigned 1875-1908) into two Provinces:

 

A.) Fu-chien [Fu-jian]
.........(Fu.),
......... taken from the first syllables of Fu-chou [Fu-zhou] and Chien-ning [xxxx] cities

The capital is Fu-chou [Fu-zhou]
....................................... meaning "wealthy city"

 

Fu-kien: Fu-chou [Fu-zhou] [Lazarists]

(cr. vic. apos. in 1696)

Amoy: Sia-men [xxxx] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

B.) T'ai-wan [Tai-wan]
.........(xx.),
........ meaning "xxxx"

The capital is T'ai-pei [Tai-bei]
............................................. meaning "xxxx"

 

VII.) Governorship-general of Hu-kuang:

9.) Hu-kuang [Hu-guang]
......... meaning "xxxx"
......... divided in 18xx by the K'ang-hsi (Kang-xi) Emperor Hsüan-Yeh (Xuan Ye) (reigned 1662-1722) into two Provinces:

 

A.) Hu-pe [Hu-bei]
.........(Hup.),
......... meaning "north of the [T'ung-ting] lake"

The capital is Wu-ch'ang [Wu-chang]
.................................................... meaning "xxxx"

 

Northwestern Hu-pe: Lao-ho-k'ou [Franciscans]

(cr. vic. apos. in 1870)

Southwestern Hu-pe: I-ch'ang [Yi-chang] [Franciscans]

(cr. vic. apos.in 1870)

Eastern Hu-pe: Wu-ch'ang [Franciscans]

(cr. vic. apos. in 1870)

xxxx Hu=pe: xxxx [Han-kou] []

(cr. pref. apos. in 1922)

xxxx Hu=pe: xxxx [Han-yang] []

(cr. pref. apos. in 1xxx)

 

B.) Hu-nan [Hu-nan]
.........(Hun.),
......... meaning "south of the [T'ung-ting] lake"

The capital is Ch'ang-sha [Chang-sha]
............................................ meaning "long sandbank"

 

Northern Hu-nan: She-men [xxxx], nr Li-chu [xxxx] [Augustinians]

(cr. vic. apos. in 1879)

Southern Hu-nan: Sean-sa-van, nr Heng-chou [xxxx] [Franciscans]

(cr. vic. apos. in 1856)

xxxx Hu-nan: xxxx [Yue-yang] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

xxxx Hu-nan: xxxx [Chang-de] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

VIII.) Governorship-general of Liang-kuang:

10) Kuang-tung [Guang-dong]
.........(Tung.),
......... meaning "east of the [xxxx] open space"

The capital is Kuang-chou [Guang-zhou] a/k/a Canton
.................................................... meaning "city of the [xxxx] open space"

 

Kwang-tung: Kwang-chou [xxxx] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

Hong-kong: Hong-kong [xxxx] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

Ma-cao: Ma-cao [xxxx] []

(cr. diocese in 1xxx)

xxxx Kwang-tung: xxxx [Hui-yang] [xxxx] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

11) Kuang-hsi [Guang-xi] a/k/a Kuang-si
.........(Si.),
......... meaning "west of the [xxxx] open space"

The capital is Nan-ning [Nan-ning]
........................................ meaning "tranquil south"

 

Kwang-si: Nan-ning [xxxx] []

(cr. pref. apos. in 1xxx)

 

IX.) Governorship-general of Yün-kuei:

12) Yün-nan [Yun-nan]
.........(Yun.),
......... meaning "south of the clouds"

The capital is Yün-nan-fu [Yun-nan] a/k/a K'un-ming [Kun-ming]
........................................ meaning "city of Yün-nan" ............ meaning "brotherhood and light"

 

Yun-nan: Yun-nan [Paris priests]

(cr. vic. apos. in 1702, 1843)

xxxx Yun-nan: [Kun-ming] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

13) Kuei-chou [Gui-zhou]
.........(Kwei.),
......... meaning "precious region"

The capital is Kuei-yang [Gui-yang]
................................................ meaning "xxxx"

 

Kwei-chou: Kwei-yang [For. Miss. of Paris]

(cr. vic. apos. in 1708, 1845)

 

X.) Governorship-general of Shen-Kan:

14.) Shen-hsi [Shen-xi] a/k/a Shen-si
......... meaning "xxxx"
......... divided in 18xx by the K'ang-hsi (Kang-xi) Emperor Hsüan-Yeh (Xuan Ye) (reigned 1662-1722) into two Provinces:

 

A.) Shen-hsi [Shen-xi] a/k/a Shen-si
.........(She.),
......... meaning "west of the [T'ung-kuan] pass"

The capital is Hsi-an-fu [Xi-an] a/k/a Si-an
........................... meaning "city of western peace"

 

Northern Shen-si: Kao-lin-hien, nr. Si-ngan-fu [Franciscans]

(cr. vic. apos. in 1844)

Southern Shen-si: Ku-lu-pa [SS Peter & Paul priests]

(cr. vic. apos. in 1887)

xxxx Shen-si: xxxx [Han-zhong] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

B.) Kan-su [Gan-su]
.........(Kan.),
......... taken from the first syllables of Kan-chou [Gan-zhou] and Su-chou [Su-zhou] cities

The capital is Lan-chou [Lan-zhou]
.......................................... meaning "fragrant city"

 

Northern Kan-su: Liang-chou [Scheutveld priests]

(cr. vic. apos. in 1878)

Southern Kan-su: Ts'in-chou [Scheutveld priests]

(cr. pref. apos. in 1905)

 

XI.) Governorship-general of Szu-ch'uan:

15.) Szu-ch'uan [Si-chuan] a/k/a Sze-chuan
.........(Sze.),
......... meaning "four rivers"

The capital is Ch'eng-tu [Cheng-du]
................................ meaning "to establish the capital"

 

Northwestern Sze-ch'wan: Ch'eng-tu [Cheng-du] [Paris priests]

(cr. vic. apos. in 1680)

Eastern Sze-ch'wan: Ch'ung-k'ing [Paris priests]

(cr. vic. apos. in 1860)

Southern Sze-ch'wan: Sui-fu [Paris priests]

(cr. vic. apos. in 1680)

xxxx Sze-ch'wan: xxxx [Le--shan] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

xxxx Sze-ch'wan: xxxx [Nan-chong] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

xxxx Sze-ch'wan: xxxx [Wan-xian] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

The Annexed Areas:

 

I.) Manchuria (xxxx-xxx [xxxx-xxx])
.........(xxx.),
................................................................. meaning "xxxx"
......... divided in 1907 by the Kuang-hsü (Guang-xu) Emperor Ts'ai-t'ien (Cai-tian) (reigned 1875-1908) into three Provinces:

?.) Feng-tien
.........(xxx.),
......... meaning "xxxx"

The capital is xxxx [xxxx]
...................................... meaning "xxxx"

1.) Liao-ning [xxxx]
.........(xxx.),
......... meaning "xxxx"

The capital is Shen-yang [Shen-yang] a/k/a Mukden
............................................. meaning "deep water" ............ meaning "xxxx"

2.) Ki-rin [xxxx]
.........(xxx.),
......... meaning "xxxx"

The capital is Ch'ang-ch'un [Chang-chun] ?capital since 1954?
............................................... meaning "eternal spring"

3.) Hei-lung-chiang [Hei-long-jiang]
.........(Hei.),
......... meaning "black dragon river"

The capital is xxxx [xxxx] a/k/a Harbin
......................... meaning "xxxx"......... meaning "fish drying plaxe"

 

II.) Mongolia (Meng-xxx [Meng-xxx])
.........(xxx.),
................................................................. meaning "xxxx"

 

1.) Je-hol [Re-he]
......... meaning "xxxx"

The capital is Ch'eng-te [Cheng-de] a/k/a xxxx
...................................... meaning "to inherit virtue"

2.) x

The capital is xxxx [xxxx] a/k/a Hu-he-hot
............................ . meaning "green city....... meaning "green city"

3.) x

The capital is xxxx [xxxx]
...................................... meaning "xxxx"

 

III.) Turkistan [Hsin-chiang [Xin-jiang]) a/k/a Sin-kiang
.........(xxx.),
........................................................... meaning "new territories"

The capital is xxxx [xxxx] a/k/a U-rum-qi []
....................................... meaning "xxxx"

 

IV.) xxxx [Ching-hai [Qing-hai])
.........(xxx.),
....................................... meaning "green sea"

The capital is Hsi-ning [Xi-ning]
............................................... meaning "xxxx"

 

V.) Tibet (Hsi-tsang [Xi-zang])
.........(xxx.),
............................................ meaning "xxxx"

The capital is xxxx [xxxx] a/k/a Lhasa
....................................... meaning "xxxx"

 

 

 

 

 

 

1) Manchuria []

 

a) Hei-lung-kiang (Hei.) [Hei-long-jiang] capital is

"black dragon river"

 

Jehol: Har-bin [Har-bin] []

(cr. pref. apos. in 19xx)

 

b) () [] capital is Ki-rin (Kir.) [Ji-lin]

" "

 

Northern Manchuria: Ki-rin [Ji-lin] [For. Miss. of Paris]

(cr. vic. apos. in 1898)

 

c) () [Liao-ning] capital is Sheng-king [Shen-yang] a/k/a Mukden

" "

 

 

Southern Manchuria: Sheng-king [For. Miss. of Paris]

(cr. vic. apos. in 1898)

xxxx Manchuria: [Fu-shun] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

 

2) Mongolia [Mong-gol]

 

a) () [Nei Monggol] capital is

"Inner Mongolia"

 

Eastern Mongolia: Sung-hiu-tsoei-tze [Scheutveld priests]

(cr. vic. apos. in 1883)

Central Mongolia: Si-wan-tze [Scheutveld priests]

(cr. vic. apos. in 1883)

Southwestern Mongolia: San-tao-ho-tze [Scheutveld priests]

(cr. vic. apos. in 1883)

xxxx Mongolia: [Huh-hot] []

(cr. vic. apos. in 1xxx)

 

3) Turkistan a/k/a Sin-kiang (Sin.) [Xin-jiang] capital is I-li [Kuld-ja]

" "

 

I-li: Kuld-ja [Scheutveld priests]

(cr. mission in 1888)

 

4) Tibet [Xi-zang]

 

Tibet: Ta-tsien-lu in Sze-ch'wan [Paris Seminary priests]

(cr. vic. apos. in 1846)